22. 8. 2019  3:12 Tichomír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PRAX04_6B - Odborná prax (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRAX04_6B
Názov predmetu: Odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
odborná prax/exkurzia4 hod. týždenne / 52 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
52 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
priemyselné manažérstvo - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent odovzdá písomnú správu o odbornej praxi a odprezentuje a obháji získané výsledky a skúsenosti.
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne: A (92 – 100 %), B (83 - 91 %), C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Interné normy, predpisy a postupy

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu, jednotliví vyučujúci sa neuvádzajú.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 246

ABCDEFX
67,5 %17,5 %9,3 %4,1 %1,6 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 11. 2017
Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: