19. 8. 2019  5:33 Lýdia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PRAX04_6B - Odborná prax (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Odborná prax
Kód predmetu: PRAX04_6B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie uplatniť v praxi teoretické a metodologické poznatky získané v priebehu svojho univerzitného štúdia. Pozná možnosti svojho uplatnenia v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Absolvovanie vstupného školenia zameraného na bezpečnosť práce.
Spoznanie základných princípov organizácie činnosti prevádzky, vývojového alebo výskumného oddelenia.
Oboznámenie sa s konkrétnou úlohou, na riešení ktorej sa bude študent podieľať.
Vykonávanie odborných činností súvisiacich so zadanou úlohou na výrobnom, vývojovom alebo výskumnom pracovisku.
Prezentácia a obhajoba dosiahnutých výsledkov a získaných skúseností.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Interné normy, predpisy a postupy

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Stáž v podniku, prezentácia, seminár, diskusia.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Študent odovzdá písomnú správu o odbornej praxi a odprezentuje a obháji získané výsledky a skúsenosti. Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 56% z celkového hodnotenia. Kritériá hodnotenia (percentuálne vyjadrenie výsledkov) sú definované nasledovne: A (92 – 100%), B (83 - 91 %),C (74 - 82 %), D (65 - 73 %), E (56 - 64 %), FX (0 - 55 %).
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: