28. 1. 2020  21:20 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DOSP04_6I - Daňový a odvodový systém v personálnej práci (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Daňový a odvodový systém v personálnej práci
Kód predmetu: DOSP04_6I
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobudne ucelený súbor vedomostí v oblasti daní a odvodov vo vzťahu k personálnej práci. Pozná povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z legislatívy, ktorá sa týka verejného zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a dane z príjmov zo závislej činnosti. Dokáže zostaviť výkazy pre sociálne a zdravotné odvody vrátane aktuálnych odvodových prepočtov. Získa praktické skúsenosti v oblasti spracovania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a zostavovania daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Vymedzenie pracovnoprávnych vzťahov.
Odmeňovanie v podmienkach Zákonníka práce.
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči zdravotným poisťovniam.
Prehľad základný právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči sociálnej poisťovni.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou (registrácia, prihlášky, odhlášky, výkazy, oznámenia).
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti.
Vymedzenie povinností zamestnávateľa po skončení roka.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Zostavovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a výpočet daňovej povinnosti.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa s finančnou správou (registrácia, prehľady, oznámenia).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Hronská, I. a kol.: Mzdy a personalistika. Žilina: Kros, 2013. 167 s. ISBN 9788096921379
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
Zákonník práce (Zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

 
Plánované vzdelávacie aktivity: výklad problematiky formou prednášok, aplikácia na príkladoch a riešenie prípadových štúdií na cvičeniach, skupinová a individuálna práca
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Celkové hodnotenie je integrálnym hodnotením, ktoré v sebe zahŕňa: hodnotenie počas príslušného semestra (test, kontrolná písomka, semestrálne zadanie, aktívna účasť vo vyučovacom procese), za ktoré je možné získať maximálne 20 bodov a hodnotenie písomnej skúšky počas skúškového obdobia, za ktoré je možné získať maximálne 80 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné dosiahnuť najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na získanie hodnotenia C najmenej 74 bodov, na získanie hodnotenia D najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia E najmenej 56 bodov.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: