21. 1. 2020  17:40 Vincent
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DOSP04_6I - Daňový a odvodový systém v personálnej práci (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DOSP04_6I
Názov predmetu: Daňový a odvodový systém v personálnej práci
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Vymedzenie pracovnoprávnych vzťahov.
Odmeňovanie v podmienkach Zákonníka práce.
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči zdravotným poisťovniam.
Prehľad základný právnych predpisov v oblasti sociálneho poistenia.
Povinnosti platiteľa poistného (zamestnávateľa) voči sociálnej poisťovni.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou (registrácia, prihlášky, odhlášky, výkazy, oznámenia).
Prehľad základných právnych predpisov v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti.
Vymedzenie povinností zamestnávateľa po skončení roka.
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti.
Zostavovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb a výpočet daňovej povinnosti.
Elektronická komunikácia zamestnávateľa s finančnou správou (registrácia, prehľady, oznámenia).


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: