23. 10. 2020  5:24 Alojza
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UPPT03_6B - Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
UPPT03_6B
Názov predmetu:
Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov:
5
 
Odporúčaný semester/trimester: počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
počítačová podpora výrobných technológií - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežné hodnotenie:
Úspešné zvládnutie 2 semestrálnych zadaní.

Podmienky získania skúšky:
Úspešné absolvovanie priebežného hodnotenia umožňuje postúpiť ku skúške. Skúška bude formou testu, otvorených otázok a kreslenia schém.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojenie si základných pojmov, úloh, funkcií a rozdelení v oblasti CA technológií, s dôrazom na CAD, CAM, CNC, CAE a pod.
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do predmetu. Computer Aided Technology.
- Computer Aided Design.
- Computer Aided Manufacturing.
- Computer Aided Assembly.
- Computer Aided Quality and Management.
- Computer Aided Engineering/Finite Element Analysis.
- Reverse Engineering.
- Rapid Prototyping.
- Numerical Control.
- Computer Numerical Control.
- Computer Integrated Manufacturing.
- Computer Aided Process Planning / Material Requirement Planning.
- Product Lifecycle Management.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
MOROVIČ, L. -- ZVONČAN, M. -- KLEINEDLER, P. -- CZIFRA, G. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]: Cvičenia a príklady. Trnava : AlumniPress, 2013. 192 s. ISBN 978-80-8096-187-9.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1161

AB
C
D
E
FX
10,7 %
17,0 %
23,3 %
23,0 %
23,0 %
3,0 %
Vyučujúci:
Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Kuruc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Milde, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
16. 11. 2017
Schválil:
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: