9. 12. 2019  0:22 Izabela
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UPPT03_6B - Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií
Kód predmetu: UPPT03_6B
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ivana Kleinedlerová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marcel Kuruc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Ján Milde, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojenie si základných pojmov, úloh, funkcií a rozdelení v oblasti CA technológií, s dôrazom na CAD, CAM, CNC, CAE a pod.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do predmetu. Computer Aided Technology.
- Computer Aided Design.
- Computer Aided Manufacturing.
- Computer Aided Assembly.
- Computer Aided Quality and Management.
- Computer Aided Engineering/Finite Element Analysis.
- Reverse Engineering.
- Rapid Prototyping.
- Numerical Control.
- Computer Numerical Control.
- Computer Integrated Manufacturing.
- Computer Aided Process Planning / Material Requirement Planning.
- Product Lifecycle Management.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KURIC, I. -- KOŠTURIAK, J. -- MARCINČIN, J. -- JANÁČ, A. -- PETERKA, J. Počítačom podporované systémy v strojárstve. Žilina : Žilinská univerzita, 2002. 351 s. ISBN 80-7100-948-2.
MOROVIČ, L. -- ZVONČAN, M. -- KLEINEDLER, P. -- CZIFRA, G. Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií [elektronický zdroj]: Cvičenia a príklady. Trnava : AlumniPress, 2013. 192 s. ISBN 978-80-8096-187-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet je rozdelený na prednášky (2 hod. týždenne) a cvičenia (2 hod. týždenne).
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Priebežné hodnotenie:

1. semestrálne zadanie (25 b.): tvorba výkresovej dokumentácie
2. semestrálne zadanie (25 b.): tvorba NC kódu

Skúška:

Testové otázky (9 x 1 b.)
Otvorené otázky (7 x 3 b.)
Kreslenie schém (2 x 10 b.)

Súčet bodov = priebežné hodnotenie + skúška = 50 b. + 50 b. = 100 b.

A: 92 – 100 %
B: 83 – 91 %
C: 74 – 82 %
D: 65 – 73 %
E: 56 – 64 %
FX: 0 – 55 %
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: