8. 12. 2019  2:05 Marína
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu UPPT03_6B - Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: UPPT03_6B
Názov predmetu: Úvod do počítačovej podpory výrobných technológií
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Úvod do predmetu - terminológia. (dotácia 2/2)
 
a.CA -- systémy pre strojársky podnik: terminológia CAx technológie, CAD, CAM, CAPP, CAQ, PPS, CIM, NC, CNC, DNC.
b.Základné charakteristiky počítačom podporovaných systémov.

2.CAD systémy I. (dotácia 2/2)
 
a.Úloha CAD systémov.
b.Funkcie CAD systémov.
c.Rozdelenie CAD systémov.

3.CAD systémy II. (dotácia 2/2)
 
a.Softvér PowerSHAPE.
b.Vstupy a výstupy softvéru PowerSHAPE.
c.Štandardné a špeciálne formáty softvéru PowerSHAPE.

4.CAM systémy I. (dotácia 2/2)
 
a.Úloha CAM systémov.
b.Funkcie CAM systémov.
c.Rozdelenie CAM systémov.

5.CAM systémy II. (dotácia 2/2)
 
a.Softvér PowerMILL.

6.CNC systémy. (dotácia 2/2)
 
a.CNC systémy.
b.Stavba a funkčný princíp CNC obrábacieho stroja.

7.Programovanie NC strojov I. (dotácia 2/2)
 
a.Klasifikácia riadiacich systémov.
b.Počítačové programovanie CNC frézovačiek - základy geometrie programovania.
c.Spôsoby programovania.

8.Programovanie NC strojov II. (dotácia 2/2)
 
a.Forma zápisu NC programu.
b.Spôsoby vytvorenia NC programu.

9.Programovanie NC strojov III. (dotácia 2/2)
 
a.NC programovanie.
b.Základné pohybové funkcie.
c.Korekcia polomeru a dĺžky nástroja.

10.CAPP systémy. Úloha, funkcie, rozdelenie. (dotácia 2/2)
 
a.Úloha CAPP systémov.
b.Funkcie CAPP systémov.
c.Rozdelenie CAPP systémov.

11.CAQ systémy. (dotácia 2/2)
 
a.Úloha CAQ systémov.
b.Funkcie CAQ systémov.
c.Rozdelenie CAQ systémov.
d.CA Meranie a kontrola.

12.Rýchla výroba modelov - Rapid prototyping. (dotácia 2/2)
13.Rapid tooling, Rapid Manufacturing. (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: