29. 3. 2020  1:03 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu ZAET07_6B - Základy etiky (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZAET07_6B
Názov predmetu: Základy etiky
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Čo je etika a morálka. Základné pojmy a vymedzenia. Druhy etík. Funkcie a štruktúra morálky. Význam etického uvažovania v individuálnom a spoločenskom rozmere.
2. Čo je dobro? Dobro a zlo. Druhy dobier. Ciele a prostriedky.
3. Sloboda a zodpovednosť. Vzťah slobody a limitovanosti. Deterministické teórie a ich obmedzenosť. Utilitarizmus, konzumizmus, súčasné podoby neslobody. Osobná a spoločenská zodpovednosť.
4. Štruktúra ľudského činu. Morálne konanie, rozvažovanie a voľba. Etapy ľudského činu. Svedomie. Hodnotenie konania a etický diskurz.
5. Princípy a normy. Normativita etiky a situovanosť mravného konania. Subjektívny a objektívny rozmer etickej reflexie. Deontológia. Prirodzený zákon. Morálka a právo. Práva a povinnosti. Delenie princípov. Axiológia.
6. Pravda a lož. Stratégie klamania a hierarchia lží. Pravdivosť ako základ ľudskej komunikácie. Sľub, zmluva, poctivosť.
7. Aretológia: Čo je to cnosť. Klasifikácia cností. Osobná a spoločenská hodnota cností. Základné cnosti. Cnosti manažéra.
8. Etika a veda. Etika a vedecko-technický pokrok. Etika a technika. Etika a globalizácia. Etika a ekológia.
9. Etika a práca. Profesijná etika. Etika lídrov (vedúcich pracovníkov). Etika a médiá.
10. Vzťah človeka k sebe samému. Určenia a dimenzie človeka. Osoba a osobnosť. Sebaponímanie a sebaformovanie.
11. Oslovenie a odpoveď. Fenomenológia stretnutia. Komunikácia. Vzťah človeka k sociálnemu, prírodnému a materiálnemu prostrediu.
12. Vzťah k životu. Hodnota života. Morálne aspekty limitných momentov ľudského života. Problém utrpenia a smrti. Ochrana a podpora života.
13. Kríza morálky, jej prejavy a výzvy. Reduktivistické koncepcie morálky. Postmoderný diskurz k relativizácii hodnôt.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: