17. 7. 2019  10:29 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZVT103_6B - Základy výrobných technológií I (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Základy výrobných technológií I
Kód predmetu: ZVT103_6B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Martin Bajčičák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Jozef Bárta, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Kleinedler, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Róbert Sobota, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roland Šuba, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Vytvára základ pre ďalšie štúdium technológií zlievarenstva, tvárnenia a zvárania. Študent sa naučí základné pojmy z jednotlivých technológií a charakteristiku základných technologických procesov.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pojem - technológia, výrobné technológie a ich klasifikácia. Zlievarenstvo, základné pojmy a definície. Výroba odliatkov, prehľad metód výroby foriem a jadier. Zariadenia používané pri výrobe odliatkov. Tvárnenie, základné pojmy, prehľad tvárniacich procesov. Zariadenia a nástroje používané pri tvárnení. Zváranie, základné pojmy, druhy zvarových spojov a zvarov. Zváranie plameňom, ručné oblúkové zváranie, zváranie pod tavivom, MIG/MAG a TIG zváranie, elektrotroskové zváranie, odporové zváranie, spájkovanie, tepelné delenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LIPA, Z. -- BEZNÁK, M. -- KAPUSTOVÁ, M. -- MARÔNEK, M. -- PECHÁČEK, F. -- ŠKÁRKA, B. Priemyselné technológie a výrobné zariadenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 329 s. ISBN 80-227-1907-2.
MARÔNEK, M. -- BÁRTA, J. Multimediálny sprievodca technológiou zvárania. Trnava: AlumniPress, 2008. 328 s. ISBN 978-80-8096-066-7.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Prednášky/cvičenia - 2/2
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Skúška (min. 56% b.)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 10. 2018.

Typ výstupu: