Jun 26, 2019   4:24 a.m. Adriána
Academic information system

Course syllabus N423C5_4B - Chemické a energetické inžinierstvo (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423C5_4B
Názov predmetu: Chemické a energetické inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 5. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 5. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 5. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra študenti budú písať štyri písomné previerky z príkladov. Z každej môže získať 25 bodov. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov. V prípade, že študent nedosiahne požadovaný počet bodov, môže opakovať každú tému raz a keď dosiahne minimálny požadovaný počet bodov z dvoch tém môže sa zúčastniť skúšky. V takom prípade skúška pozostáva z príkladovej a teoretickej časti. V prípade, že dosiahol 56 a viac bodov z príkladov počas semestra, príkladová časť skúšky odpadá. Teoretická časť skúšky má písomnú formu a študent musí získať minimálne 56% správnych odpovedí.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti a zručnosti v bilancovaní hmotnosti, energie a hybnosti prostredníctvom pochopenia a matematického opisu fyzikálneho mechanizmu transportu látky, hybnosti a tepla vo vybraných technologických procesoch a zariadeniach. Súčasne bude ovládať aj aj základy hospodárenia s energetickými médiami, integráciou materiálových a energetických prúdov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Bilancie hmotnosti a energie (dotácia 6/20)
 
a.Materiálové bilancie
b.Entalpické bilancie spojené s ohrevom, chladením systémov, vrátane skupenskej premeny
c.Materiálové a entalpické bilancie reagujúcich systémov

2.Tok tekutín a zariadenia na mechanické operácie (dotácia 9/10)
 
a.Bilancia hmotnosti, hybnosti a energie toku tekutín v potrubných systémoch
b.Doprava tekutín a zariadenia na dopravu tekutín
c.Mechanické operácie a zariadenia pre technológie (miešanie, filtrácia, fluidizácia, usadzovanie)

3.Prestup tepla a teplovýmenné zariadenia (dotácia 9/15)
 
a.Mechanizmy prestupu a prechodu tepla, intenzifikácia prechodu tepla
b.Výmenníky tepla, typy, charakteristiky, výpočet teplovýmennej plochy
c.Izolácie, návrhové výpočty
d.Odparovanie kvapalín, typy odparovačov

4.Základy energetiky (dotácia P12/C15 (dotácia 12/15)
 
a.Princípy hospodárenia s energetickými médiami
b.Výroba a efektívne používanie vodnej pary, parné turbíny
c.Výroba stlačeného vzduchu a kompresory
d.Chladenie v chemických a potravinárskych technológiách

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Chemické inžinierstvo: Príklady a úlohy. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 500 s. ISBN 80-227-0862-3.
BÁLEŠ, V. -- LANGFELDER, I. -- BAFRNEC, M. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo I. Bratislava : Malé centrum, 1999. 427 s. ISBN 80-967064-3-8.
Perry's Chemical Engineers' Handbook. New York : McGraw-Hill, 1997. ISBN 0 07 049841 5.
BAFRNCOVÁ, S. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- VAJDA, M. Chemické inžinierstvo - Tabuľky a grafy. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 115 s. ISBN 80-227-1304-X.
DOJČANSKÝ, J. -- LONGAUER, J. Chemické inžinierstvo II. Bratislava : Malé centrum, 2000. 383 s. ISBN 80-967064-8-9.
LODES, A. -- ŠEFČÍKOVÁ, M. -- LANGFELDER, I. Energetika. Úlohy z energetiky. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988. 115 s.
LANGFELDER, A K. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava: Alfa, 1992. 344 s. ISBN 80-05-00998-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Predmet je odporúčaný pre 3. ročník bakalárskeho štúdia odborov: B-CHEMAT, B-AIM, B-BIOPOT a B-VYKOZ.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 582

ABCDEFX
2,7 %7,9 %18,7 %31,3 %32,3 %7,1 %
Vyučujúci: Ing. Monika Antošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Marek Blahušiak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Dudáš, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Gramblička, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Ján Janošovský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (prednášajúci)
Ing. Mário Mihaľ, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Pavol Steltenpohl, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
doc. Ing. Pavel Timár, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Vaňková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 17. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 17. 07. 2018.

Type of output: