11. 12. 2019  14:44 Hilda
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424P5_4B - Personálny manažment (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N424P5_4B
Názov predmetu: Personálny manažment
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent musí získať dostatočný počet bodov z testu minimálne 56.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad a vedomosti z úloh a funkcií personálneho manažmentu, z práce manažéra a z oblasti štýlov riadenia. Dokáže pracovať s teóriou pracovnej motivácie, tvoriť osobnú kariéru.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam úlohy a ciele personálneho manažmentu.
2. Personálne plánovanie, analýza pracovných činností.
3. Získavanie, výber a prijímanie pracovníkov.
4. Hodnotenie, odmeňovanie a vzdelávanie pracovníkov.
5. Starostlivosť o pracovníkov a pracovné vzťahy.
6. Psychologické aspekty riadenia a pracovná motivácia.
7. Podniková kultúra.
8. Kontrola pracovníkov.
9. Ochrana a bezpečnosť pri práci.
10. Skončenie pracovnoprávneho vzťahu.
11.Strategické riadenie ľudských zdrojov.
12.Medzinárodné riadenie ľudských zdrojov.
13.Riadenie ľudských zdrojov z hľadiska legislatívy SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERZKA, P. -- ZATROCHOVÁ, M. Possibilities and methods of increasing the effectiveness of company activities. In Human Potential Development: Search for Opportunities in the New EU States : Proceedings of the Seventh Annual International Scientific Conference, June 2-3 2010. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2010, s. 7. ISBN 978-9955-19-181-0.
HERZKA, P. -- FUKSOVÁ, N. Proces pracovnej motivácie pracovníkov vo výrobných podnikoch. Process of the working motivation of employees in production companies. MANEKO Manažment a ekonomika podniku, s. 126--138.
HERZKA, P. -- ZATROCHOVÁ, M. Program a riadenie kariéry zamestnancov na Slovensku. In ŠOSTRONEK, M. -- BEREŠÍK, R. -- TOMLAIN, J. Automated Control Systems for Industry 2011 : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 24.-25.november 2011, Krakovany. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, 2011, s. 60--66. ISBN 978-80-8040-439-0.
HERZBERG, F.I.1987. One more time: How do you motivate employees?. Harvard Business Review. ISSN 0017-8012. 1987,Vol. 65 Issue 5, s. 109-120. Harvard Business Review, 1987. 15 s. ISSN 0017-8012.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 76

ABCDEFX
32,9 %23,7 %25,0 %13,2 %5,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. Gabriela Kalinová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Typ výstupu: