25. 10. 2020  11:44 Aurel
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424P4_4B - Podnikové financie (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu:
N424P4_4B
Názov predmetu:
Podnikové financie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešne absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovné: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
 
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s jednotlivými segmentmi finančného trhu, oboznámi sa so základnými informáciami o princípoch a o fungovaní finančného trhu v trhovej ekonomike a využívaní produktov finančného trhu pre realizáciu finančných investícií. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa vedomosti a návyky, ktoré umožnia využiť nástroje finančného trhu v praxi riadenia podnikateľského subjektu
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika podnikových financií
Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
Základné kritériá finančného rozhodovania.
Charakteristika finančných zdrojov podniku
Vlastný kapitál podniku
Cudzí kapitál podniku
Financovanie dlhodobého majetku podniku
Financovanie obežného majetku podniku
Finančné plánovanie podniku
Finančné aspekty združovania podnikov
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.

Odporúčaná:
BREALEY, R A. -- MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. Praha : Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
ROSS, S A. -- WESTERFIELD, R W. -- JAFFE, J F. Corporate finance. Homewood : IRWIN, 1990. 833 s. ISBN 0-256-07917-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

A
B
C
D
E
FX
42,6 %6,4 %29,8 %
4,3 %
16,9 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
8. 6. 2018
Schválil:
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Typ výstupu: