1. 11. 2020  0:15 Denis, Denisa, Deň pracovného voľna - Sviatok všetkých svätých
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu N424P4_4B - Podnikové financie (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Podnikové financie
Kód predmetu:
N424P4_4B
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Počas štúdia študent sa oboznámi s jednotlivými segmentmi finančného trhu, oboznámi sa so základnými informáciami o princípoch a o fungovaní finančného trhu v trhovej ekonomike a využívaní produktov finančného trhu pre realizáciu finančných investícií. Po úspešnom absolvovaní predmetu študent získa vedomosti a návyky, ktoré umožnia využiť nástroje finančného trhu v praxi riadenia podnikateľského subjektu
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Charakteristika podnikových financií
Základný cieľ podnikateľskej činnosti a finančné ciele podniku
Základné kritériá finančného rozhodovania.
Charakteristika finančných zdrojov podniku
Vlastný kapitál podniku
Cudzí kapitál podniku
Financovanie dlhodobého majetku podniku
Financovanie obežného majetku podniku
Finančné plánovanie podniku
Finančné aspekty združovania podnikov
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu
Finančné otázky krízového manažmentu a zániku podniku
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VLACHYNSKÝ, K. Podnikové financie. Bratislava : Iura Edition, 2006. 482 s. ISBN 80-8078-029-3.
BONDAREVA, I. -- ZATROCHOVÁ, M. Podnikové financie. Teória a praktické aplikácie. Bratislava : Statis, 2011. 123 s. ISBN 978-80-85659-69-6.

Odporúčaná:
BREALEY, R A. -- MYERS, S C. Teorie a praxe firemních financí. Praha : Computer Press, 2000. 1064 s. ISBN 80-7226-189-4.
ROSS, S A. -- WESTERFIELD, R W. -- JAFFE, J F. Corporate finance. Homewood : IRWIN, 1990. 833 s. ISBN 0-256-07917-X.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet Podnikové financie sa realizuje formou prednášok a cvičení
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Typ výstupu: