Jun 16, 2019   10:32 a.m. Blanka
Academic information system

Course syllabus N400S3_4I - Semestrálny projekt III (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400S3_4I
Názov predmetu: Semestrálny projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
projektová/semestrálna práca4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve - inžiniersky (povinný), 3. semester
biochémia a biomedicínske technológie - inžiniersky (povinný), 3. semester
biotechnológia - inžiniersky (povinný), 3. semester
výživa a hodnotenie kvality potravín - inžiniersky (povinný), 3. semester
technická chémia - inžiniersky (povinne voliteľný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte so zvolenou témou. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent má hlboké znalosti o študovanej problematike a pozná súčasný stav problematiky v oblasti podľa témy semestrálneho projektu. Vie definovať problémy, ktoré je potrebné riešiť. Študent vie navrhnúť metódy na ich riešenie problémov, vie zhodnotiť možnosti ich aplikovania a rozvoja a kriticky zhodnotiť ich výhody a nevýhody. Študent vie navrhnúť teoretické prístupy a realizovať experimenty umožňujúce potvrdenie riešiteľnosti definovaného problému.

 
Stručná osnova predmetu:
Literárna rešerš.
Štúdium dostupnej literatúry.
Vymedzenie problému, ktorý sa bude riešiť v rámci projektu a diplomovej práce.
Návrh a realizácia experimentov so zameraním na tému projektu.
Vyhodnotenie experimentov a kritické zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
Vypracovanie správy kriticky hodnotiacej dosiahnuté teoretické a experimentálne výsledky.
Prezentácia dosiahnutých výsledkov.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou semestrálneho projektu.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 416

ABCDEFX
91,3 %6,0 %1,9 %0,2 %0,6 %0 %
Vyučujúci: Ing. Matej Babjak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Zuzana Bačová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (zodpovedný za predmet)
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Benická, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - anglický jazyk
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Igor Bodík, PhD. (tútor) - anglický jazyk
doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Albert Breier, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Breza, CSc. (cvičiaci)
Ing. Oľga Caletková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. František Čacho, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ľudmila Černáková, PhD. (tútor) - anglický jazyk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľuboš Čirka, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ľubor Dlháň, PhD. (cvičiaci)
Ing. Jana Doháňošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Ima Dovinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (cvičiaci)
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. (cvičiaci)
Ing. Róbert Fischer, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Peter Fodran (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - anglický jazyk
doc. Ing. Katarína Hroboňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Helena Hronská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Daniela Hudecová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Hybenová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Denisa Imrichová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mario Izakovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavol Jakubec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michaela Jakubíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Soňa Jantová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Kaliňák, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Barbora Kaliňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Martin Kalúz, PhD. (cvičiaci)
RNDr. Svatava Kašparová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Marian Koman, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Koňuchová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Peter Koóš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc. (cvičiaci)
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ľudmila Krištofíková, prom. chem. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Angelika Lásiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Veronika Lehotová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Tibor Liptaj, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Denisa Liptáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Andrea Machyňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Pavel Májek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (cvičiaci)
Ing. Tatiana Mančušková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Alena Manová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Štefan Marchalín, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Kristína Markošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martin Markovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zuzana Matejčeková (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc. (cvičiaci)
Ing. Alžbeta Medveďová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Anna Mikulajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD. (cvičiaci)
Ing. Silvia Mošovská, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Iveta Ondrejkovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ema Paulovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ján Pavlik, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lucia Račková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Eva Smrčková, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Sochr, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Agneša Szarka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Šafař, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Mário Šereš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľudovít Škultéty, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Michal Šoral, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Števek, PhD. (cvičiaci)
doc. Ing. Magdaléna Štolcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Radko Tiňo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Richard Valo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Daniel Végh, DrSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Olga Vyviurska, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ondrej Záborský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Lukáš Žemlička, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vladimír Žúbor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2018
Schválil: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Type of output: