Jun 24, 2019   5:19 p.m. Ján
Academic information system

Course syllabus N423Z5_4B - Základy biochemického inžinierstva (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N423Z5_4B
Názov predmetu: Základy biochemického inžinierstva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
laboratórne/konštrukčné cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 5. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Písomná skúška
 
Výsledky vzdelávania:
Poznať základné princípy kinetiky bioreakcií,kinetiky prestupu látky a tepla v bioreaktoroch. Výpočty základných typov bioreaktorov-vsádzkového, chemostatu,poloprietokového a bioreaktora s piestovým tokom.Sterilizácia bioreaktoro
 
Stručná osnova predmetu:
Základy enzýmovej kinetiky, kinetika rastu biomasy,prenosové javy v bioreaktoroch ,popis základných typov bioreaktorov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MUNTEAN, O. Biochemical Technology. Bucurest: Printech, 2003. 252 s. ISBN 973-652-899-5.
BÁLEŠ, V. -- MÉSZÁROS, A. -- POLAKOVIČ, M. -- ŠTEFUCA, V. -- MUNTEAN, O. Biochemické technológie: Biochemical Technologies. Bratislava : AB-ART, 2003. 128 s. ISBN 80-89006-75-2.
BÁLEŠ, V. -- KOSSACZKÝ, E. Bioinžinierstvo kvasných procesov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986. 176 s.
BÁLEŠ, V. Modelovanie bioreaktorov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 155

ABCDEFX
36,1 %23,9 %21,3 %14,2 %3,9 %0,6 %
Vyučujúci: doc. Ing. Pavel Ačai, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 6. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 06. 04. 2018.

Type of output: