Nov 23, 2019   3:21 a.m. Klement
Academic information system

Course syllabus N424Z1_4B - Základy práva (FCHPT - ZS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N424Z1_4B
Názov predmetu: Základy práva
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (výberový), 1. semester
biotechnológia - bakalársky (výberový), 1. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent absolvuje záverečnú skúšku. Skúška sa hodnotí 16 bodmi. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebných minimálne 9 bodov. Študent získa za predmet kredity ak úspešne absolvuje skúšku. Hodnotí sa podľa úspešnosti nasledovne: A 15 – 16 bodov; B 13,5 – 14,5 bodov; C 12 – 13 bodov; D 10,5 – 11,5 bodov; E 9 – 10 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent sa orientuje v základných princípoch ľudských práv a slobôd. Získa poznatky o úpravách ľudských vzťahov vo vnútroštátnom i medzinárodnom kontexte. Dokáže vymedziť kódexy a právne normy s osobitým zameraním na občiansko-právne a pracovno-právne otázky. Nadobudne aj vedomosti o otázkach aproximácie práva SR s komunitárnym právom EU.
 
Stručná osnova predmetu:
Význam štúdia práva a obsahové zameranie predmetu.
Právny vzťah a jeho prvky. Právne normy.
Zmluvné vzťahy, jednotlivé typy zmlúv.
Vznik, zmena, obsah, zabezpečenie a zánik záväzkov v občianskych a obchodných vzťahoch.
Zodpovednosť za škodu v pracovnom, občianskom a obchodnom práve. Náhrada škody.
Pojem podnikanie a jeho podmienky. Subjekty podnikania.
Právne postavenie podnikateľských subjektov. Formy podnikania.
Živnostenské podnikanie. Druhy živností.
Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam a nehnuteľnostiam. Formy vlastníctva. Ochrana vlastníckych práv.
Pracovno-právny vzťah a jeho subjekty. Pracovné zmluvy.
Sociálne poistenie, jeho druhy a formy poisťovania.
Rozhodovanie sporov v právnych vzťahoch. Súdne konanie a jeho zásady. Sústava súdov. Súdne rozhodnutia. Odvolanie a dovolanie. Výkon súdnych rozhodnutí.
Legislatíva EÚ a aproximácia práva SR.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GYÖRGY, Š. Základy práva. Bratislava : STU v Bratislave, 1998. 44 s. ISBN 80-227-1060-1.
PRIKRYL, O. -- SAMAŠ, O. -- KOPŠOVÁ, O. Základy práva. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 197 s. ISBN 978-80-227-2845-4.
PRUSÁK, J. Vybrané kapitoly z modrenej teórie štátu a práva. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 1992.
THURZOVÁ, M. -- KLOKNEROVÁ, M. -- MATLÁK, J. Zákonník práce: Komentár s účinnosťou od 1.júla 2003. Šamorín : Heuréka, 2003. 397 s. ISBN 80-89122-09-4.
FREUND, M. Sociálne a zdravotné poistenie: Úplné znenie zákonov s dôvodovými správami a súvisiacimi predpismi. Bratislava : Eurounion, 1995. 227 s. ISBN 80-85568-13-6.

Odporúčaná:
JANČO, M. Introduction to Slovak Civil Law. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 144 s. ISBN 978-80-7380-281-3.
ÚSTAVA S, R. *. Bratislava: *, 1992.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 152

ABCDEFX
34,2 %19,1 %34,9 %7,9 %3,9 %0 %
Vyučujúci: Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
JUDr. Jarmila Machajdíková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 6. 2018
Schválil: doc. PhDr. Dušan Špirko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Type of output: