Dec 13, 2019   4:14 p.m. Lucia
Academic information system

Course syllabus N400B0_4B - Bakalárska práca (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B0_4B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
záverečná práca10 hod. týždenne (prezenčná metóda)
štátna skúška1 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 15
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 6. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 6. semester
biotechnológia - bakalársky (povinný), 6. semester
chémia, medicínska chémia a chemické materiály - bakalársky (povinný), 6. semester
chemické inžinierstvo - bakalársky (povinný), 6. semester
potraviny, výživa, kozmetika - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie bakalárskej práce, odovzdanie bakalárskej práce v tlačenej a elektronickej podobe, obhajoba bakalárskej práce, rozprava k bakalárskej práci. Výsledné hodnotenie bude priemerom hodnotení jednotlivých častí. Hodnotenie sa vykoná podľa študijného poriadku STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent vie tvorivo riešiť problémy súvisiace so zadanou témou. Vie urobiť literárnu rešerš a využívať dostupnú technickú literatúru v slovenskom a anglickom jazyku. Je schopný aplikovať poznatky nadobudnuté počas štúdia. Vie plánovať a realizovať experimenty. Dokáže zhodnotiť dosiahnuté výsledky a urobiť z nich závery. Vie vypracovať písomnú dokumentáciu o riešení problému a získaných výsledkoch. Vie svoje výsledky obhájiť.
 
Stručná osnova predmetu:
Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú všetci vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou záverečnej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 678

ABCDEFX
77,1 %16,1 %5,3 %0,9 %0,4 %0,2 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 14. 6. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 06. 2019.

Type of output: