Dec 11, 2019   4:00 p.m. Hilda
Academic information system

Course syllabus N400B0_4B - Bakalárska práca (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400B0_4B
Názov predmetu: Bakalárska práca
Ukončenie a kredity: skúška (15 kreditov)
Obsah predmetu:
Špecifikácia témy bakalárskej práce.
Štúdium dostupnej literatúry a spracovanie podkladov z literatúry.
Voľba teoretického prístupu k riešeniu problému a plánovanie experimentov.
Realizácia experimentov a zhodnotenie výsledkov.
Vypracovanie záverečnej práce.
Obhajoba záverečnej práce.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 14. 06. 2019.

Type of output: