Oct 27, 2020   11:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Course syllabus N424E3_4B - Ekonomika a manažment podniku (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Ekonomika a manažment podniku
Kód predmetu: N424E3_4B
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
 
Vyučujúci:
Ing. Martin Grančay, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. Martina Kuperová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Dr. Ing. Milan Majerník (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa komplexný a ucelený prehľad o základných pojmoch a vzťahoch z oblasti ekonomiky a manažmentu podniku v trhovom prostredí. Má vedomosti o fungovaní podnikových procesov z ekonomického pohľadu. Pozná základné princípy efektívneho riadenia firmy, ktorá chce uspieť v konkurenčnom prostredí. Získané vedomosti poskytujú študentovi nevyhnutný základ pre ďalšie prehlbujúce štúdium problematiky riadenia podniku.

 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Podnik a jeho postavenie v trhovej ekonomike, trh dodávateľov a odberateľov.
Manažment podniku – jeho úloha a funkcie.
Faktory podnikateľského prostredia.
Základy marketingu, úloha marketingového prístupu pri riadení podniku.
Podnik ako sociotechnický systém. Výrobný proces a jeho členenie. Časové a priestorové usporiadanie výroby.
Vstupy do výrobného procesu – dlhodobý majetok a jeho efektívne využívanie.
Vstupy do výrobného procesu – obežný majetok, materiálové hospodárstvo podniku.
Vstupy do výrobného procesu – ľudský faktor v podniku, motivácia a stimulácia zamestnancov na dosahovaní výsledkov.
Náklady podniku, charakteristika a členenie, hospodársky výsledok podniku.
Kalkulácie nákladov a určenie ceny produktov.
Bod zisku, hranica úžitku.
Financovanie podniku, zdroje financovania podniku.
Základy finančnej analýzy.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HERZKA, P. -- KAJANOVÁ, J. Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : STU v Bratislave,Ústav manažmentu, 2010. 203 s. ISBN 978-80-227-3268-0.
SEDLÁK, M. Manažment. Bratislava : Iura Edition, 2009. 434 s. ISBN 978-80-8078-283-2.
GRIFFIN, R. Fundamentals of Management. Mason, USA: South -Western, Cengage Learning, 2012. ISBN 978-1-133-62749-4.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Predmet Ekonomika a manažment podniku sa realizuje formou 13 dvojhodinových prednášok a 13 dvojhodinových seminárov
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
skúška
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: