Jul 24, 2019   11:03 a.m. Vladimír
Academic information system

Course syllabus 42331_4B - Energetické inžinierstvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 42331_4B
Názov predmetu: Energetické inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
chemické inžinierstvo - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou na získanie zápočtu je účasť na cvičeniach.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámiť poslucháčov so zákonitosťami vzájomnej transformácie rôznych druhov energie, napr. podmienok transformácie chemickej energie palív na užitočnú prácu. Táto transformácia sa riadi exaktnými zákonmi prírody, ktoré sú sformulované v prvej a druhej vete termodynamiky, pričom účinnosť transformácie má svoje limity.
 
Stručná osnova predmetu:
Osnova predmetu: Palivá, zásady ich efektívneho spaľovania, MB a EB spaľovania, pece, horáky. Prestup tepla v peciach. Kompresia a expanzia plynov, polytropický dej, indikatívny diagram, objemová a indikatívna účinnosť kompresora, funkcia medzichladičov, typy kompresorov. Termodynamika vodnej pary, Clausius-Rankinov cyklus, výroba mechanickej energie -- protitlaková a kondenzačná výroba; možnosti zvýšenia termickej účinnosti cyklu. Výroba pary na kotloch, účinnosť kotla a kotolne, parné rozvody a odvádzače kondenzátu. Typy transformácie energie navzájom. Spaľovacie motory a pracovné cykly. Chladiace veže a mikroveže, strojné chladenie -- kompresné a absorpčné; typy dvojstupňového chladenia. Tepelné čerpadlá.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
LANGFELDER, I. Energetika chemického a potravinárskeho priemyslu. Bratislava : Alfa, 1992. 343 s. ISBN 80-05--00998-X.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
predmet je určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia programu Chemické inžinierstvo
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 201

ABCDEFX
9,5 %19,9 %30,8 %28,4 %9,0 %2,4 %
Vyučujúci: doc. Ing. Juma Haydary, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Miroslav Variny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 19. 2. 2018
Schválil: doc. Ing. Juma Haydary, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Type of output: