Jun 26, 2019   4:44 a.m. Adriána
Academic information system

Course syllabus N422S1_4B - Semestrálny projekt I (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422S1_4B
Názov predmetu: Semestrálny projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
laboratórne/konštrukčné cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Priebežná kontrola plnenia úloh v rámci zadanej témy.
 
Výsledky vzdelávania:
Osvojiť si metódy a postupy riešenia projektov a výskumných úloh.
Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi v príslušnej oblasti, preukázať schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky analyzovať možné riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie témy semestrálneho projektu z oblasti automatizácie a informatizácie v chémii a potravinárstve. Literárna rešerš a štúdium problematiky súvisiacej so zvoleným projektom. Konzultácie k téme projektu. Analýza problému, samostatné riešenie problému, písomná prezentácia výsledkov získaných pri riešení problému.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BIELIKOVÁ, M. Ako úspešne vyriešiť projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 158 s. ISBN 80-227-1329-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 119

ABCDEFX
66,4 %23,5 %7,6 %1,7 %0,8 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 29. 5. 2018
Schválil: Ing. Anna Vasičkaninová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 29. 05. 2018.

Type of output: