16. 10. 2019  19:11 Vladimíra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N400S0_4B - Seminár k bakalárskej práci (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N400S0_4B
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: biotechnológia - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent v priebehu semestra pracuje na projekte súvisiacom s témou bakalárskej práce. Na záver vypracuje správu v elektronickej alebo tlačenej forme a svoje výsledky prezentuje. Za vypracovanie projektu a splnenie jeho cieľov získa hodnotenie v súlade so študijným poriadkom STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súčasné metódy a postupy riešenia problematiky podľa témy bakalárskej práce a má systematické znalosti o študovanej problematike. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, dokáže analyzovať možnosti ich aplikovania a rozvoja a vie zhodnotiť ich výhody a nevýhody.
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
Zodpovedný za predmet je garant študijného programu. Vyučujúcimi sú vedúci záverečných prác študijného programu, preto sa neuvádzajú jednotlivo. Všetci vyučujúci zabezpečujú výučbu v slovenskom alebo anglickom jazyku. Odporúčaná literatúra súvisí s témou bakalárskej práce.
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 47

ABCDEFX
85,1 %12,8 %2,1 %0 %0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 5. 2019
Schválil: doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 05. 2019.

Typ výstupu: