Jan 26, 2020   11:53 a.m. Tamara
Academic information system

Course syllabus N400S0_4B - Seminár k bakalárskej práci (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
Kód predmetu: N400S0_4B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (3 kredity)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Ciesarová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Ján Derco, DrSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Dercová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Elefantová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Furdíková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Peter Gajdoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Zuzana Hegyi, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Helena Hronská, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Viera Jančovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Tatiana Klempová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Vladimír Krasňan, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Lucia Messingerová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Helena Paulíková, CSc. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Milena Reháková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Marta Šoltésová Prnová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent pozná súčasné metódy a postupy riešenia problematiky podľa témy bakalárskej práce a má systematické znalosti o študovanej problematike. Vie klasifikovať jednotlivé prístupy, dokáže analyzovať možnosti ich aplikovania a rozvoja a vie zhodnotiť ich výhody a nevýhody.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Štúdium literatúry, vymedzenie základných problémov a metód riešenia skúmaných problémov, písomné spracovanie projektu - vypracovanie východiskového elaborátu o stave v oblasti štúdia (prístupy, teoretické východiská, princípy, aplikačné možnosti, kritické zhodnotenie).
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenie
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie je klasifikovaný zápočet a v závislosti od splnenia cieľov je v súlade s pravidlami určenými študijným poriadkom STU.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 16. 05. 2019.

Type of output: