19. 6. 2019  15:47 Alfréd
Akademický informační systém

Sylabus předmětu N422T0_4B - Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov (FCHPT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N422T0_4B
Názov predmetu: Tabuľkové a databázové systémy pre spracovanie údajov
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do tvorby a použitia relačných databáz
Databázový systém MS Access a MySQL
Návrh databázy
Normalizácia databázy (1NF, 2NF, 3NF, ...)
Tabuľky - tvorba tabuliek (polia, dátové typy, indexy, vlastnosti polí, plnenie tabuliek údajmi)
Formuláre a ich prvky
Dotazy
Základy jazyka SQL
Zostavy
Praktická ukážka tvorby jednoduchej databázy
Spracovanie údajov v tabuľkovom editore (MS Excel)
Funkcie pre spracovanie údajov
Kontingenčné tabuľky a grafy


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 19. 02. 2018.

Typ výstupu: