Oct 20, 2019   8:08 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus N424U0_4B - Účtovníctvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N424U0_4B
Názov predmetu: Účtovníctvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 6
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve - bakalársky (povinne voliteľný), 6. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sa píšu 2 písomné testy za 40 bodov. Na úspešne absolvovanie testov je potrebných v súčte minimálne 24 bodov. Ústna skúška je hodnotená 60 bodmi. Na úspešne absolvovanie ústnej skúšky je potrebných minimálne 32 bodov. Študent získa za predmet kredity, ak úspešne absolvuje aj testy a aj ústnu skúšku. Hodnotenie sa urobí podľa úspešnosti nasledovné: A 92-100 bodov, B 83-91 bodov, C 74-82, D 65-73, E 56-64
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pochopí základnú filozofiu účtovníctva a spozná všeobecné účtovné zásady, bude schopný aplikovať metodiku účtovníctva na konkrétnych príkladoch aj pomocou výpočtovej techniky a využiť účtovníctvo ako informačnú bázu pre riadenie podniku.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet a úlohy účtovného systému.
Základné požiadavky na účtovníctvo a účtovné zásady.
Základné pojmy účtovníctva.
Účtová osnova
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 Zásoby
Účtová trieda 2 Finančné účty
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
Účtovná uzávierka.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠLOSÁROVÁ, A. -- A KOL. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. 290 s. ISBN 978-80-8078-418-8.
ŠOSTRONEKOVÁ, M. -- KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro. Bratislava : Epos, 2009. 447 s. ISBN 978-80-8057-803-9.
KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo. Vybrané účtovné prípady. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 172 s. ISBN 978-80-89553-19-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 56

ABCDEFX
44,6 %30,4 %12,5 %3,6 %8,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 6. 2018
Schválil: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Type of output: