Jul 21, 2019   2:27 a.m. Daniel
Academic information system

Course syllabus N424U0_4B - Účtovníctvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Názov predmetu: Účtovníctvo
Kód predmetu: N424U0_4B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Irina Bondareva, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pochopí základnú filozofiu účtovníctva a spozná všeobecné účtovné zásady, bude schopný aplikovať metodiku účtovníctva na konkrétnych príkladoch aj pomocou výpočtovej techniky a využiť účtovníctvo ako informačnú bázu pre riadenie podniku.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet a úlohy účtovného systému.
Základné požiadavky na účtovníctvo a účtovné zásady.
Základné pojmy účtovníctva.
Účtová osnova
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 Zásoby
Účtová trieda 2 Finančné účty
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
Účtovná uzávierka.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠLOSÁROVÁ, A. -- A KOL. Účtovníctvo. Bratislava : Iura Edition, 2011. 290 s. ISBN 978-80-8078-418-8.
ŠOSTRONEKOVÁ, M. -- KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo podnikateľa po prechode na euro. Bratislava : Epos, 2009. 447 s. ISBN 978-80-8057-803-9.
KAJANOVÁ, J. Podvojné účtovníctvo. Vybrané účtovné prípady. Bratislava : KARTPRINT, 2014. 172 s. ISBN 978-80-89553-19-8.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Predmet sa realizuje formou prednášok a cvičení
 
Metódy a kritériá hodnotenia: skúška
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Type of output: