Oct 20, 2019   2:47 a.m. Vendelín
Academic information system

Course syllabus B1-AKP2 - Ateliér z krajinného plánovania 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AKP2
Názov predmetu: Ateliér z krajinného plánovania 2
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba4 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: krajinárstvo a krajinné plánovanie - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér z krajinného plánovania 1 (B1-AKP1)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešná obhajoba ateliérového projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v navrhovaní a spracovávaní vegetačných úprav na úrovni krajinného areálu. Súčasťou zadania je aj pochopenie vplyvu širších priestorových súvislostí a vzťahov. Osvojuje si komplexný prístup k riešeniu dotvorenia vybraných priestorov vegetačnými úpravami, pri zohľadnení vzťahov v intraviláne a extraviláne katastrálneho územia
 
Stručná osnova predmetu:
1.Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb krajiny a riešeného katastrálneho územia
M 1:10000 - M 1:25000.
2. Analýza funkčných typov zelene vo vybranom priestore M 1:2000 – M 1:5000.
3. Komplexný krajinársky návrh (M 1:2000 – M 1:5000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia zelene vo vybranom priestore (plošné, líniové a solitérne)
4. Sprievodná správa.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KLEMENTOVÁ, E. Krajinná ekológia. Bratislava: SvF, STU, 2005.
PUTROVÁ, E. -- GÉCOVÁ, K. Zeleň v procese výstavby. : J. Antal a kol.: Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Zv.1, časť 5, diel 9. Bratislava: Verlag Dashöffer , 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 19

ABCDEFX
31,6 %26,3 %26,3 %10,5 %5,3 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Martina Majorošová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 28. 2. 2019
Schválil: prof. Ing. Viliam Macura, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Type of output: