20. 1. 2020  20:54 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B1-AKP2 - Ateliér z krajinného plánovania 2 (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-AKP2
Názov predmetu: Ateliér z krajinného plánovania 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb krajiny a riešeného katastrálneho územia
M 1:10000 - M 1:25000.
2. Analýza funkčných typov zelene vo vybranom priestore M 1:2000 – M 1:5000.
3. Komplexný krajinársky návrh (M 1:2000 – M 1:5000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia zelene vo vybranom priestore (plošné, líniové a solitérne)
4. Sprievodná správa.


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: