25. 2. 2020  6:28 Frederik
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AJ1 - Anglický jazyk 1 (FEI - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AJ1
Názov predmetu: Anglický jazyk 1
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: aplikovaná informatika - bakalársky (povinný), 1. semester
automobilová mechatronika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektroenergetika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektronika - bakalársky (povinný), 1. semester
elektrotechnika - bakalársky (povinný), 1. semester
jadrové a fyzikálne inžinierstvo - bakalársky (povinný), 1. semester
robotika a kybernetika - bakalársky (povinný), 1. semester
telekomunikácie - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
zápočet - 2 úspešne absolvované testy - každý min. 28 bodov - 56%
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v oblasti akademických a profesijných potrieb absolventov, B2 stupňa SEER.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
• čítať s porozumením odbornú literatúru
• hovoriť na témy bežného a profesijného života
• zvládnuť písomný prejav vo vybraných žánroch
 
Stručná osnova predmetu:
• Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky.
• Písomný prejav: inštrukcie, definície.
• Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu.
• Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLEJNICZAK, M. -- BONAMY, D. English for Information Technology: Vocational English Course Book 1. Edinburgh : Pearson Education Limited, 2011. 79 s. ISBN 978-1-4082-6996-1.
OLEJNICZAK, M. -- BONAMY, D. English for Information Technology 1.  [CD-ROM]. 2011.

Odporúčaná:
Adrian Doff, Christopher Jones: Language in Use Beginner. Cambridge University Press 1999, ISBN 0 521 62707 9, ISBN 0 521 62705 2
Úroveň D : GLENDINNING, E. H. -- MCEWAN, J. Oxford English for Information Technology : Teacher´s guide. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002. 133 s. ISBN 0-19-457376-1

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 2301

ZFX
84,5 %15,5 %
Vyučujúci: PaedDr. Andrea Dawson (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Karasová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Jana Matiašovská (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Mgr. Daniela Ondroušková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 8. 10. 2018
Schválil: PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 08. 10. 2018.

Typ výstupu: