29. 3. 2020  11:24 Miroslav
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-AJ1 - Anglický jazyk 1 (FEI - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Anglický jazyk 1
Kód predmetu: B-AJ1
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity), skúška (3 kredity)
 
Vyučujúci: PaedDr. Andrea Dawson (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Eva Karasová (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. Jana Matiašovská (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Mgr. Daniela Ondroušková (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ivan Podpera (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
PhDr. Ľubica Rovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvíjať zručnosti ústnej a písomnej komunikácie v oblasti akademických a profesijných potrieb absolventov, B2 stupňa SEER.
Po absolvovaní predmetu by študent mal byť schopný:
• čítať s porozumením odbornú literatúru
• hovoriť na témy bežného a profesijného života
• zvládnuť písomný prejav vo vybraných žánroch
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
• Gramaticko-lexikálne a syntaktické javy: špecifiká používania slovesných časov, frekventované predložkové spojenia, základy syntaxe, rozdiely v používaní všeobecného a odborného štýlu, stupne formálnosti, lexikálne jednotky z oblasti elektrotechniky a informatiky.
• Písomný prejav: inštrukcie, definície.
• Práca s textom: informatívne a študijné čítanie, čítanie za účelom nájdenia všeobecnej a špecifickej informácie, odhad významu z kontextu.
• Ústny prejav: odborný a spoločenský dialóg
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
OLEJNICZAK, M. -- BONAMY, D. English for Information Technology: Vocational English Course Book 1. Edinburgh : Pearson Education Limited, 2011. 79 s. ISBN 978-1-4082-6996-1.
OLEJNICZAK, M. -- BONAMY, D. English for Information Technology 1.  [CD-ROM]. 2011.

Odporúčaná:
Adrian Doff, Christopher Jones: Language in Use Beginner. Cambridge University Press 1999, ISBN 0 521 62707 9, ISBN 0 521 62705 2
Úroveň D : GLENDINNING, E. H. -- MCEWAN, J. Oxford English for Information Technology : Teacher´s guide. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2002. 133 s. ISBN 0-19-457376-1

 
Plánované vzdelávacie aktivity: cvičenia
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Záverečné hodnotenie: 2 písomné testy - 100%
 
Vyučovací jazyk: anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 08. 10. 2018.

Typ výstupu: