6. 4. 2020  13:53 Irena
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-AJ1 - Anglický jazyk 1 (FEI - ZS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-AJ1
Názov predmetu: Anglický jazyk 1
Ukončenie a kredity: zápočet (2 kredity), skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.ÚROVEŇ "D"
Úvod do štúdia angličtiny pre špecifické ciele.
(dotácia 0/1)
 
a.Špecifiká náučného štýlu

2.The Computer (dotácia 0/2)
 
a.Počúvanie Computer Users-- zachytenie špecifických informácií
b.Čítanie odborného textu s porozumením
Štruktúra fakulty
Slovná zásoba spojená so štúdiom na vysokej škole
c.Gramatika -- opakovanie -- rozdiely v používaní jednoduchého minulého a predprítomného času
d.Gramatika -- používanie členov

3.Operating Systems (dotácia 0/3)
 
a.Čítanie textu s porozumením
Práca so slovnou zásobou - vysvetlenie významu odborných termínov na základe kontextu
Tvorba vlastných otázok k textu
b.Gramatika - zhoda medzi podmetom a prísudkom - concord
c.Operačné systémy Linux a Microsoft Windows, mobilné operačné systémy - Android, Blackberry, iOS, Windows Phone - diskusia o výhodách a nevýhodách týchto systémov, ako aj o osobných skúsenostiach pri práci s nimi
d.Počúvanie s diskusiou - The Future of IT

4.Computer Crime (dotácia 0/2)
 
a.Rýchle čítanie odborného textu zamerané na vyhľadanie technických informácií
b.Doplnenie textu o charakteristiky hackingu, počítačových vírusov a malwaru
c.Tvorba vlastných otázok k textu
d.Famous Computer Hackers - vlastné zoradenie úspešných hackerských pokusov podľa stupňa nebezpečnosti, určenie významu vybraných termínov na základe kontextu
e.Počúvanie s porozumením - The ex-hacker
f.Gramatika -- opakovanie - používanie predprítomného a jednoduchého minulého času, predložky miesta

5.Electricity around Us (dotácia 0/2)
 
a.Slovná zásoba spojená s používaním elektriny v našom každodennom živote
Krátka prezentácia o využívaní elektriny v súčasnosti
b.Čítanie odborného textu s porozumením
c.Tvorenie otázok
d.Práca so slovnou zásobou -- vyhľadávanie synoným
e.Fuses, plugs and sockets - rýchle vyhľadávanie informácií v texte, rôzne typy zásuviek a zástrčiek používané vo svete
f.Práca so slovnou zásobou - vysvetlenie významu termínov na základe kontextu
g.Gramatika -- opis predmetov a rozdielov medzi nimi zameraný na elektroinštalačný materiál, opakovanie - modálne slovesá

6.Test komunikatívnej kompetencie študentov (dotácia 0/2)
 
a.Zručnosť čítania odborného textu, používanie synomým a antoným, používanie semi-technických lexikálnych jednotiek.
b.Zhrnutie gramatiky zo ZS ku skúške. Opakovanie zložitejších a problémových gramaticko-syntaktických javov.

7.ÚROVEŇ "C"
Úvodné cvičenie zimného semestra
(dotácia 0/1)
 
a.Úvod do štúdia anglického jazyka na FEI

8.Studying at University (dotácia 0/2)
 
a.Diskusia - moje budúce štúdium na vysokej škole
b.Rýchle čítanie, čítanie s porozumením
c.Práca so slovnou zásobou - synonymá, slovosled, písnie dátumov, predložky času, slovná zásoba spojená so štúdiom na vysokej škole
d.Gramatika - tvorba otázok v jednoduchom prítomnom a jednoduchom minulom čase s dôrazom na použitie pomocných slovies, tvorba otázok s modálnymi slovesami
e.Počúvanie - From the history of science

9.Electricity around Us (dotácia 0/2)
 
a.Slovná zásoba súvisiaca s používaním elektriny v každodennom živote
b.Čítanie s porozumením
c.Tvorenie otázok
d.Práca so slovnou zásobou - vyhľadávanie sznoným v texte, skratky a ich význam
e.Gramatika - najčastejšie používané časy 1 - Prítomný jednoduchý a prítomný priebehový čas
f.Opis predmetov, opakovanie spelovania

10.The Computer (dotácia 0/3)
 
a.Diskusia - počítač v mojom živote - používanie počítača vo voľnom čase, budúcnosť počítačov
b.Práca s textom - rýchle čítanie, otázky zamerané na porozumenie prečítaného textu, tvorenie podtitulkov k vybraným odstavcom,
c.Gramatika - najčastejšie používané časy 2 - Predprítomný čas, jednoduchý minulý čas
d.Operating systems - Linux, Microsoft Windows, mobilné operačné systémy - diskusia o skúsenostiach z práce s týmito systémami
e.Počúvanie s porozumením - Computer users, numbers

11.The Internet (dotácia 0/2)
 
a.Diskusia - klady a zápory internetu
b.Rýchle čítanie, čítanie s porozumením
c.Práca so slovnou zásobou - význam technických termínov z kontextu
Tvorenie otázok
d.Zhrnutie textu vo forme prehľadu
Opis obrázku
e.Gramatika - modálne slovesá

12.Test komunikatívnej kompetencie študentov (dotácia 0/2)
13.ÚROVEŇ "B"
Úvodné cvičenie
(dotácia 0/2)
 
a.Úvod do štúdia anglického jazyka na FEI
b.Opakovanie gramatických časov

14.Studying at University (dotácia 0/3)
 
a.Diskusia - moje budúce štúdium na vysokej škole
b.Slovak University of Technology - rýchle čítanie, čítanie s porozumením
c.Dátumy, predložky
d.Slovná zásoba spojená so štúdiom na vysokej škole
e.Gramatika - jednoduchý pritomný a prítomný priebehový čas a tvorenie otázok
f.From the History of Science - čítanie s porozumením
g.Anglická abeceda - hláskovanie

15.The Computer (dotácia 0/3)
 
a.Diskusia - počítač v mojom živote - používanie počítača vo voľnom čase
b.Výhody a nevýhody používania počítačov
c.The Development of the Computer - rýchle čítanie, otázky zamerané na porozumenie prečítaného textu
d.Gramatika - predprítomný čas, jednoduchý minulý čas a tvorenie otázok
e.Operačné systémy a mobilné operačné systémy - diskusia o výhodách a nevýhodách týchto systémov a o osobných skúsenostiach pri práci s nimi
f.Počúvanie s porozumením - číslovky, zlomky, desatinné čísla
g.Matematické výrazy, nepravidelné slovesá

16.The Internet (dotácia 0/2)
 
a.Diskusia - klady a zápory internetu
b.Web browsers - rýchle čítanie, čítanie s porozumením, slovná zásoba- význam technických termínov z kontextu
c.Wi-Fi - rýchle čítanie, čítanie s porozumením, zhrnutie textu vo forme prehľadu
d.Gramatika - trpný rod, nepravidelné slovesá
e.Zhrnutie gramatiky zo zimného semestra

17.Záverečný seminár (dotácia 0/2)
 
a.Analýza testu


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 08. 10. 2018.

Typ výstupu: