Dec 5, 2019   8:23 p.m. Oto
Academic information system

Course syllabus B-AP - Architektúra počítačov (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Architektúra počítačov
Kód predmetu: B-AP
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Michal Dobiš (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Marian Kľúčik (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Juraj Slačka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jaromír Stanko (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Michal Tölgyessy, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o princípoch hlavných podsystémov číslicových počítačov (procesor, zbernice, pamäťový podsystém, vstupno-výstupný podsystém). Získa znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov, o multiprocesorových a multipočítačových systémoch. Spozná princípy a dôvody kódovania informácií v číslicových počítačoch.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Základné koncepcie počítačov, Moorov zákon, realizácia základných prvkov počítača. Organizácia informácií, reprezentácia údajov, kódovanie informácií. Prevody medzi číselnými sústavami. Základné logické operácie, polovičná a úplná sčítačka, kódovanie záporných a racionálnych čísel. Aritmetické operácie (celočíselná a FPA) aritmetika. Vnútorné pamäte počítača, pamäťová bunka (ROM, SRAM, DRAM, Flash), pamäte (RAM, LIFO, FIFO, CAM...). Vonkajšie pamäte – princíp uchovávania informácií (pevné disky, SSD, CDROM, DVD), organizácia dát, rozhrania, diskové polia. Správa pamäťového podsystému, fyzická a logická adresa, virtuálne adresovanie, vyrovnávacia pamäť. Procesory základné funkcie a bloky, štruktúra, sekvenčné a prúdové spracovanie inštrukcií, skalárne, superskalárne procesory, viacjadrové procesory, CISC a RISC procesory, vektorové a maticové procesory. Vstupno/výstupný podsystém, princípy realizácie. prerušovací podsystém, DMA, paralelné rozhranie, sériové zbernice, bezdrôtové rozhranie, počítačové siete, internet. Vnútorné zbernice počítača, funkcie, parametre, riadenie, hierarchická štruktúra zberníc. Multiprocesorové systémy (tesne a voľne viazané procesory), multipočítačové systémy, cloud computing. Prostriedky a ciele automatizovaného zberu a spracovania informácií, funkcia snímačov, A/D, D/A prevodníky, systémy reálneho času. Operačné systémy, základné funkcie OS, vetvy OS. Klasifikácia počítačov, výkonnosť procesorov a počítačov. História, súčasné a perspektívne trendy počítačov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
STALLINGS, W. Computer organization and architecture: Designing for performance. Upper Saddle River : Prentice Hall, 1996. 682 s. ISBN 0-13-359985-X.
SHIVA, S G. Advanced computer architectures. Boca Raton : CRC Press, 2006. 335 s. ISBN 0-8493-3758-5.
ABD-EL-BARR, M. -- EL-REWINI, H. Fundamentals of computer organization and architecture. Hoboken : John Wiley & Sons, 2005. 273 s. ISBN 0-471-46741-3.
CLEMENTS, A. The Principles of Computer Hardware. Oxford : Oxford University Press, 2000. 716 s. ISBN 0-19-856453-8.
HORÁK, J. Hardware: Učebnice pro pokročilé. Brno : Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1741-5.
MESSMER, H. -- DEMBOWSKI, K. Velká kniha hardware. Praha : Computer Press, 2005. 1224 s. ISBN 80-251-0416-8.
GOOK, M. Hardwarová rozhraní: Průvodce programátora. Brno : Computer Press, 2006. 463 s. ISBN 80-251-1019-2.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: 1. Predášky
2. Laboratórne cvičenia s nízkoúrovňového programovania v jazyku C a jazyku szmbolických inštrukcií
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Celkový maximálny počet bodov za cvičenia je 40 bodov. Záverečné hodnotenie - písomná skúška (maximálne 60 bodov)
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 04. 2018.

Type of output: