29. 5. 2020  15:28 Vilma
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SAS - Signály a sústavy (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu:
Signály a sústavy
Kód predmetu:
B-SAS
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci:
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Jozef Púčik, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získanie systemizovaných základných poznatkov z teórie časovej a frekvenčnej analýzy deterministických a stochastických signálov a ich spracovanie lineárnymi spojitými a diskrétnymi sústavami. Základné časové a frekvenčné charakteristiky lineárnych spojitých a diskrétnych sústav, stabilita, modelovanie, štruktúry. Základné poznatky z teórie modulovaných signálov.
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
[1] Delenie signálov, základné charakteristiky signálov. Ortogonalita a zovšeobecnený Fourierov rad. Časová a frekvenčná analýza periodických signálov. Výkonové spektrum, praktická šírka frekvenčného spektra. Kváziperiodické signály.

[2] Časová a frekvenčná analýza neperiodických signálov. Spektrá niektorých typov signálov. Energetické spektrum neperiodických signálov. Praktická šírka spektra neperiodických signálov.

[3] Korelácia a konvolúcia analógových signálov. Analógia medzi vektormi a signálmi. Statické a dynamické parametre korelačnej analýzy. Konvolúcia analógových signálov a jej použitie.

[4] Hilbertova transformácia a jej aplikácie. Analytický signál. Obálka, okamžitá fáza a okamžitá kruhová frekvencia analytického signálu. Funkcia spektrálnej hustoty analytického signálu.

[5] Analógovo digitálny prevod. Ideálne vzorkovanie signálu, aliasing. Rekonštrukcia analógového signálu. Vzorkovanie reálnych signálov. Kvantovanie a kódovanie signálu.

[6] Časová a frekvenčná analýza diskrétnych deterministických signálov. Diskrétna konvolúcia a korelácia– základné vlastnosti a aplikácie.

[7] Náhodné signály. Základné pojmy teórie náhodných premenných. Systém náhodných premenných. Základné pojmy teórie náhodných funkcií (signálov, procesov). Základné charakteristiky náhodných signálov, rozdelenie náhodných signálov. Spektrálna analýza stacionárnych náhodných signálov.

[8] Spracovanie spojitých deterministických signálov lineárnymi spojitými časovo invariantnými (LSI) sústavami. Delenie sústav a ich vlastnosti. Opis LSI sústavy lineárnou diferenciálnou rovnicou a jej riešenie. Prenosová funkcia a frekvenčné charakteristiky LSI sústavy. Impulzová a prechodová charakteristika LSI sústavy. Nulové body a póly prenosovej funkcie.

[9] Lineárne skreslenie a šírka frekvenčného pásma LSI sústavy. Základné typy LSI sústav. Väzby medzi LSI sústavami a blokové schémy. Stabilita LSI sústavy v časovej a vo frekvenčnej oblasti, kritériá stability.

[10] Spracovanie spojitých deterministických signálov lineárnymi diskrétnymi časovo invariantnými (LDI) sústavami. Opis LDI sústavy lineárnou diferenčnou rovnicou a jej riešenie Prenosová funkcia a frekvenčné charakteristiky LDI sústavy. Impulzová charakteristika LDI sústavy. Opis LDI sústavy pomocou nulových bodov a pólov. Základné typy a modelovanie LDI sústav. Stabilita LDI sústav v časovej a vo frekvenčnej oblasti.

[11] Spracovanie spojitých stacionárnych náhodných signálov LSI sústavami. Použitie lineárnej diferenciálnej rovnice a impulzovej charakteristiky LSI sústavy. Autokorelačná funkcia výstupného náhodného signálu. Spektrálna analýza výstupného náhodného signálu, vzájomný vzťah vstupného a výstupného náhodného signálu. Pôsobenie bieleho šumu.

[12] Modulované signály a typy modulácií. Spojité modulácie – AM, FM a FZM. Pulzné modulácie – PAM, PPM a PWM. Diskrétne modulácie – kľúčovanie. Kódové modulácie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ONDRÁČEK, O. Diskrétne signály a sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 250 s. ISBN 80-227-1649-9.
ONDRÁČEK, O. -- PÚČIK, J. -- JUS, M. -- COCHEROVÁ, E. -- HASSAN, A. Diskrétne signály a sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 199 s. ISBN 80-227-1830-0.
ONDRÁČEK, O. Signály a sústavy. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 341 s. ISBN 978-80-227-2956-7.
ONDRÁČEK, O. -- OWEIS, R J E. -- ŠIMOR, S. -- FARHAT, M. Signály a sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 185 s. ISBN 80-227-1554-9.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: povinný predmet, 2-2 prednášky/cvičenia, prezenčná forma
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Celkový počet hodnotených študentov: 0
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 04. 2018.

Typ výstupu: