Feb 19, 2020   4:39 p.m. Vlasta
Academic information system

Course syllabus B-SAS - Signály a sústavy (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-SAS
Názov predmetu: Signály a sústavy
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
[1] Delenie signálov, základné charakteristiky signálov. Ortogonalita a zovšeobecnený Fourierov rad. Časová a frekvenčná analýza periodických signálov. Výkonové spektrum, praktická šírka frekvenčného spektra. Kváziperiodické signály.

[2] Časová a frekvenčná analýza neperiodických signálov. Spektrá niektorých typov signálov. Energetické spektrum neperiodických signálov. Praktická šírka spektra neperiodických signálov.

[3] Korelácia a konvolúcia analógových signálov. Analógia medzi vektormi a signálmi. Statické a dynamické parametre korelačnej analýzy. Konvolúcia analógových signálov a jej použitie.

[4] Hilbertova transformácia a jej aplikácie. Analytický signál. Obálka, okamžitá fáza a okamžitá kruhová frekvencia analytického signálu. Funkcia spektrálnej hustoty analytického signálu.

[5] Analógovo digitálny prevod. Ideálne vzorkovanie signálu, aliasing. Rekonštrukcia analógového signálu. Vzorkovanie reálnych signálov. Kvantovanie a kódovanie signálu.

[6] Časová a frekvenčná analýza diskrétnych deterministických signálov. Diskrétna konvolúcia a korelácia– základné vlastnosti a aplikácie.

[7] Náhodné signály. Základné pojmy teórie náhodných premenných. Systém náhodných premenných. Základné pojmy teórie náhodných funkcií (signálov, procesov). Základné charakteristiky náhodných signálov, rozdelenie náhodných signálov. Spektrálna analýza stacionárnych náhodných signálov.

[8] Spracovanie spojitých deterministických signálov lineárnymi spojitými časovo invariantnými (LSI) sústavami. Delenie sústav a ich vlastnosti. Opis LSI sústavy lineárnou diferenciálnou rovnicou a jej riešenie. Prenosová funkcia a frekvenčné charakteristiky LSI sústavy. Impulzová a prechodová charakteristika LSI sústavy. Nulové body a póly prenosovej funkcie.

[9] Lineárne skreslenie a šírka frekvenčného pásma LSI sústavy. Základné typy LSI sústav. Väzby medzi LSI sústavami a blokové schémy. Stabilita LSI sústavy v časovej a vo frekvenčnej oblasti, kritériá stability.

[10] Spracovanie spojitých deterministických signálov lineárnymi diskrétnymi časovo invariantnými (LDI) sústavami. Opis LDI sústavy lineárnou diferenčnou rovnicou a jej riešenie Prenosová funkcia a frekvenčné charakteristiky LDI sústavy. Impulzová charakteristika LDI sústavy. Opis LDI sústavy pomocou nulových bodov a pólov. Základné typy a modelovanie LDI sústav. Stabilita LDI sústav v časovej a vo frekvenčnej oblasti.

[11] Spracovanie spojitých stacionárnych náhodných signálov LSI sústavami. Použitie lineárnej diferenciálnej rovnice a impulzovej charakteristiky LSI sústavy. Autokorelačná funkcia výstupného náhodného signálu. Spektrálna analýza výstupného náhodného signálu, vzájomný vzťah vstupného a výstupného náhodného signálu. Pôsobenie bieleho šumu.

[12] Modulované signály a typy modulácií. Spojité modulácie – AM, FM a FZM. Pulzné modulácie – PAM, PPM a PWM. Diskrétne modulácie – kľúčovanie. Kódové modulácie


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 11. 04. 2018.

Type of output: