24. 2. 2020  14:06 Matej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-JFI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Kód predmetu: B-BP2-JFI
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Peter Ballo, PhD. (skúšajúci)
Ing. Jarmila Degmová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Vladimír Kršjak, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Patrik Novák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Martin Petriska, PhD. (skúšajúci)
Ing. Katarína Sedlačková, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. Andrea Šagátová, PhD. (skúšajúci)
Ing. Branislav Vrban, PhD. (skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bakalársky projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
• Návrh riešenia.
• Overenie riešenia.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 06. 2018.

Typ výstupu: