24. 10. 2020  2:12 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-TL - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 2
Kód predmetu: B-BP2-TL
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
 
Vyučujúci:
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD. (skúšajúci)
Ing. Filip Csóka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. (skúšajúci)
Ing. Ivan Minárik (skúšajúci)
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD. (skúšajúci)
Ing. Tomáš Páleník, PhD. (skúšajúci)
Ing. Róbert Poláček (skúšajúci)
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
Mgr. Ing. Andrej Ralbovský (skúšajúci)
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. (skúšajúci)
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. (skúšajúci)
Ing. Radoslav Vargic, PhD. (tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je osvojiť si metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, ako aj metódy syntézy poznatkov získaných v jednotlivých predmetoch štúdia a využívania informačných zdrojov. Preukázať schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi využívanými v príslušnej oblasti a tým preukázať pripravenosť na uplatnenie sa v praxi.
 
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Bakalársky projekt 1
 
Stručná osnova predmetu:
1. Návrh riešenia.
2. Overenie riešenia.
3. Písomná prezentácia riešenia projektu.
4. Ústna prezentácia výsledkov projektu.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Bieliková, M.: Ako úspešne vyriešiť projekt. STU v Bratislave. 2000.
ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
Katuščák, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. vyd. Bratislava. 1998.

 
Plánované vzdelávacie aktivity:
Konzultácie s vedúcim práce, samostatná projektová práca.
 
Metódy a kritériá hodnotenia:
Klasifikovaný zápočet.
 
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž:
Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Rozália Hudíková dňa 13. 09. 2018.

Typ výstupu: