18. 11. 2019  11:04 Eugen
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SPAASM_B - Systémové programovanie a asemblery (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Systémové programovanie a asemblery
Kód predmetu: SPAASM_B
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
 
Vyučujúci: Ing. Dušan Bernát, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Ján Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z jazykov symbolických inštrukcií. Vie zapísať údaje a inštrukcie v strojovo reprezentovateľnom tvare. Získa vedomosti o príprave programu na vykonanie. Vie naprogramovať spolupracujúce procesy v jazyku symbolických inštrukcií. Získa vedomosti o správe údajov a súborov. Vie naprogramovať systémové služby a operácie. Dokáže riešiť úlohy s využitím systémových služieb. Vie naprogramovať vstup a výstup údajov.

 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
1. Reprezentácia údajov v počítači: čísla, texty, inštrukcie.
2. Jazyk symbolických inštrukcií: typy inštrukcií, spôsoby adresovania
3. Príprava programu na vykonanie: preklad, spájanie, ukladanie.
4. Príklad jazyka symbolických inštrukcií: ix86
5. Programovanie v jazyku symbolických inštrukcií
6. Procesy: vznik a zrušenie procesu, komunikácia a synchronizácia procesov
7. Prerušenia a ich ošetrovanie
8. Vlákna a procesy, programovanie vlákien
9. Systém súborov, práca so súbormi
10. programovanie vstupu a výstupu
11. Sieťová komunikácia
12. Služby operačného systému a ich programovanie
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
GAGNE, G. -- SILBERSCHATZ, A. -- GALVIN, P B. Operating System Concepts. Hoboken: John Wiley, 2005. ISBN 0-471-69466-5.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: prednašky, cvičenia, samostatné zadania
 
Metódy a kritériá hodnotenia: V priebehu semestra bude jedna priebežná písomná previerka za 20 bodov. Budú 4 domáce zadania po 10 bodov. Hodnotí sa podľa stupnice v študijnom poriadku.
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 04. 2018.

Typ výstupu: