14. 12. 2019  9:00 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu SPAASM_B - Systémové programovanie a asemblery (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: SPAASM_B
Názov predmetu: Systémové programovanie a asemblery
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Reprezentácia údajov v počítači: čísla, texty, inštrukcie.
2. Jazyk symbolických inštrukcií: typy inštrukcií, spôsoby adresovania
3. Príprava programu na vykonanie: preklad, spájanie, ukladanie.
4. Príklad jazyka symbolických inštrukcií: ix86
5. Programovanie v jazyku symbolických inštrukcií
6. Procesy: vznik a zrušenie procesu, komunikácia a synchronizácia procesov
7. Prerušenia a ich ošetrovanie
8. Vlákna a procesy, programovanie vlákien
9. Systém súborov, práca so súbormi
10. programovanie vstupu a výstupu
11. Sieťová komunikácia
12. Služby operačného systému a ich programovanie


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 13. 04. 2018.

Typ výstupu: