Course syllabus 220640_IDP - Riadenie systémov mechaniky kontinua (SjF - LS 2018/2019)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220640_IDP
Názov predmetu: Riadenie systémov mechaniky kontinua
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
50 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automatizácia a informatizácia strojov a procesov - inžiniersky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú tri písomné previerky po 20 bodoch. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Predmet končí skúškou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej skúšky s celkovým počtom bodov 30. Na získanie hodnotenia A zo skúšky je potrebné získať najmenej 28 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 25 bodov, na hodnotenie C najmenej 23 bodov, na hodnotenie D najmenej 20 bodov a na hodnotenie E najmenej 17 bodov.
Výsledné hodnotenie predmetu je 0,5 krát súčet bodov z písomných previerok + počet bodov zo skúšky. Na získanie celkového hodnotenia A je potrebné získať najmenej 55 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 50 bodov, na hodnotenie C najmenej 45 bodov, na hodnotenie D najmenej 39 bodov a na hodnotenie E najmenej 34 bodov.
Kredity nebudú udelené študentovi, ktorého súčet bodov z písomných previerok počas semestra je menší ako 25.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa hlboké vedomosti z oblasti modelovania a riadenia systémov mechaniky kontinua ako systémov s rozloženými parametrami. Pochopí princípy tvorby modelov na základe analytických a numerických riešení opisujúcich parciálnych diferenciálnych rovníc ako aj na základe experimentálne získaných charakteristík. Zoznámi sa s možnosťami softvérovej podpory pre návrh systémov riadenia s rozloženými parametrami cez DPS Blockset for MATLAB & Simulink ako aj internetovej služby Interactive Control.
 
Stručná osnova predmetu:
- Reprezentácia systémov mechaniky kontinua ako systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom na základe metódy konečných prvkov, metódy konečných objemov,...
- Experimentálna identifikácia systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom.
- Formulácia a riešenie úloh riadenia. Otvorený obvod riadenia, spätnoväzbové obvody riadenia. Stabilita a kvalita riadenia.
- Robustné riadenie, adaptívne riadenie systémov mechaniky kontinua.
- Optimalizácia systémov riadenia s rozloženými parametrami. Základné úlohy návrhu strojov, zariadení a mechatronických, smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HULKÓ, G. Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami s demonštráciami v prostredí MATLAB. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 1998. 265 s. ISBN 80-227-1052-0.
PRITCHARD, A. -- CURTAIN, R. Infinite Dimensional Linear Systems Theory. New York: Springer-Verlag, 1978. 295 s. ISBN 80-227-1052-0.
TRIGGIANI, R. -- LASIECKA, I. Control Theory for Partial Differential Equations. Camridge: Camridge University Press, 2000. 421 s. ISBN 0-521-43408-4.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 173

ABCDEFX
39,9 %28,9 %16,8 %11,6 %2,8 %0 %
Vyučujúci: Ing. Lukáš Bartalský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Karol Ondrejkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
doc. Ing. Gergely Takács, PhD. (zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: doc. Ing. Gergely Takács, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 16. 04. 2018.

Type of output: