Oct 19, 2019   4:51 a.m. Kristián
Academic information system

Course syllabus 241297_BDP - Výrobno-odborná prax (SjF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 241297_BDP
Názov predmetu: Výrobno-odborná prax
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: technika ochrany životného prostredia - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie výrobno-odbornej praxe
 
Výsledky vzdelávania:
Študenti vykonávajú odbornú činnosť v oblasti procesnej techniky v priemyselnej prevádzke chemického alebo potravinárskeho priemyslu, v projekcii alebo na výskumnom pracovisku.
 
Stručná osnova predmetu:
1.1. Odborná prax (dotácia 0/0)
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 42

ZFX
100,0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. Roman Fekete, PhD. (skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2018
Schválil: prof. Ing. Marián Peciar, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 16. 04. 2018.

Type of output: