15. 12. 2019  10:48 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYBSEM_B - Výberový seminár (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Názov predmetu: Výberový seminár
Kód predmetu: VYBSEM_B
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Rozvinúť znalosti, schopnosti a zručnosti výnimočne talentovaných študentov individuálny prístupom v rámci riešených medzinárodných projektov, medzinárodných súťaží a iných významných aktivít pracoviska (napr. ACM Programming Collegiate Contest, Imagine Cup).
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Individuálne podľa riešenej úlohy.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: Riešenie projektov a získavanie vedomostí a zručností zo špecifických oblastí daných povahou projektu.
 
Metódy a kritériá hodnotenia: obhajoba projektu a dokumentácia k projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: