Jan 17, 2020   1:37 p.m. Nataša
Academic information system

Course syllabus BEIN05_6I - Bezpečnostné inžinierstvo (MTF - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: BEIN05_6I
Názov predmetu: Bezpečnostné inžinierstvo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 3. semester
integrovaná bezpečnosť - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nutná podmienka pre absolvovanie predmetu je účasť na všetkých cvičeniach (max. dve absencie bude riešiť cvičiaci, ďalšie rieši prodekan pre vzdelávanie)
Minimálna úspešnosť celkového hodnotenia 55.9%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si osvojí terminológiu spojenú s bezpečnosťou pracovného prostredia. Vie analyzovať stav pracovného prostredia, zdroje poškodenia zdravia a záťaže človeka ako dôsledok pôsobenia fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch v pracovnom procese a následne navrhovať účinné opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Význam bezpečnostného inžinierstva v technickej praxi
2. Základné pojmy, úvod do manažérstva rizík
3. Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti (štúdia HAZOP)
4. Techniky posudzovania rizík podľa ČSN EN 31010
5. Legislatíva a jej požiadavky
6. Analýza Spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA)
7. Neionizujúce elektromagnetické žiarenie
8. Osvetlenie ako významný faktor pracovného prostredia
9. Analýza stromu udalostí (ETA)
10. Ionizujúce žiarenie
11. Hluk a Vibrácie
12. Analýza stromu poruchových stavov (FTA)
13. Stanovenie požadovanej úrovne integrity bezpečnosti podľa ČSN EN 61511-3
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUREKOVÁ, I. -- KURACINA, R. -- BALOG, K. -- MARTINKA, J. Technologické a prírodné havárie. Trnava : AlumniPress, 2012. 232 s. ISBN 978-80-8096-154-1.
PAČAIOVÁ, H. -- SINAY, J. -- GLATZ, J. Bezpečnosť a riziká technických systémov. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-553-0180-8.
Buchancová J. a kol.: Pracovné lekárstvo a toxikológia. 1. vyd. Martin : Osveta, 2003. ISBN 80-8063-113-1.
BARTLOVÁ, I. -- DAMEC, J. Prevence technologických zařízení. Ostrava : SPBI, 2002. 243 s. ISBN 80-86634-10-8.

Odporúčaná:
BABINEC, F. Management rizika. [online]. 2005. URL: http://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Analyza-rizik/Analyza-rizik-1.pdf
ČSN EN 61025
ČSN EN 62502
ČSN IEC 61882
OIRA, O. Základy posudzovania rizík. [online]. 2007. URL: https://osha.europa.eu/sk/publications/promotional_material/rat2007
STN EN 31010
STN EN 60812
ŠIMÁK, L. Manažment Rizík. [online]. 2006. URL: http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/mn_rizik.pdf

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 772

ABCDEFX
7,9 %14,0 %27,5 %27,6 %22,2 %0,8 %
Vyučujúci: prof. Ing. Karol Balog, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Čekan, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Alexandra Kucmanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Igor Wachter, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 20. 12. 2018
Schválil: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Type of output: