28. 1. 2020  1:19 Alfonz
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPRO04_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Názov predmetu: Diplomový projekt
Kód predmetu: DPRO04_6I
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Dušan Baran, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Viera Bestvinová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Martin Fero, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Helena Fidlerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Zdenka Gyurák Babeľová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Mária Homokyová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Natália Horňáková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Martina Horváthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Lukáš Jurík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Kristína Koltnerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Helena Makyšová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet)
Ing. Petra Marková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Jana Mesárošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Ľubica Mrvová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Vanessa Prajová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. Peter Sakál, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Peter Szabó, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Miriam Šefčíková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent pozná metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác na MTF STU, vie vyhľadávať potrebné informačné zdroje, vie ich analyzovať a vyvodzovať relevantné závery. Študent je schopný samostatne vypracovať diplomovú prácu zameranú na riešenie technického, technicko-ekonomického alebo manažérskeho problému.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
Metodika písania záverečných prác;
Reálne riešenie konkrétnej témy (problému z podniku, resp. prípadovej štúdie) pod vedením príslušného vedúceho diplomovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Literatúra bude zvolená v súlade s témou projektu
Metodika tvorby, úpravy a kontroly originality záverečných prác MTF STU, interný dokument MTF
Platné normy STN ISO 690 – návody na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie – študovňa Akademickej knižnice a Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU - pre rok 2013 platí: STN ISO 690. 01 0197 : Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie. - 3. vyd.. - Bratislava (Slovenská republika) : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2012. Táto norma nahrádza STN ISO 690 z apríla 1998 a STN ISO 690-2 z decembra 2001.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: Cvičenie – 14 hod. za semester štúdia
Konzultácie s vedúcim diplomovej práce
Individuálne spracovanie témy diplomovej práce
 
Metódy a kritériá hodnotenia: Pre úspešné absolvovanie predmetu študent odovzdá vedúcemu projektu samostatne vypracovaný diplomový projekt. Kritéria hodnotenia (percentuálne vyjadrenie výsledkov) podľa Študijného poriadku STU sú definované nasledovne: A (92-100%), B (83-91%), C (74-82%), D (65-73%), E (56-64%), FX (menej ako 56%).
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: