19. 2. 2020  16:41 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TQMS04_6I - TQM - IMS (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TQMS04_6I
Názov predmetu: TQM - IMS
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie2 hod. týždenne / 26 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)
26 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
personálna práca v priemyselnom podniku - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
priemyselné manažérstvo - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre úspešné absolvovanie predmetu je potrebné, aby študenti absolvovali písomnú záverečnú skúšku. Skúška bude pozostávať z piatich otvorených otázok z celej odprednášanej problematiky.
Kritériá úspešnosti (percentuálne vyjadrenie výsledkov pri hodnotení predmetu) sú definované podľa študijného poriadku STU nasledovne:
A (92 – 100 %); B (83- 91 %); C (74- 82 %); D (65- 73 %); E (56- 64 %); FX (0- 55 %).
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet Komplexné manažérstvo kvality- integrované manažérske systémy je nadstavbou pre základy manažérstva kvality. Obsah predmetu je štruktúrovaný tak, aby poskytol súhrnné informácie o oblastiach, ktoré sú súčasťou normatívnej základne ISO a tvoria základ pre zabezpečovanie a zlepšovanie kvality na vyššej úrovni riadenia. Študenti získajú vedomosti o filozofiách a metódach, ktoré sa v oblasti manažérstva kvality využívajú a zabezpečujú,aby sa organizácie rozvíjali efektívne. Dokážu sa lepšie orientovať v kritériách hodnotenia systémov zameraných na kvalitatívne výstupy. Samostatne dokážu vypracovať dokumentáciu potrebnú pre vybudovanie systému manažérstva kvality.
 
Stručná osnova predmetu:
- Vymedzenie základných pojmov v oblasti TQM
- Podstata, prístup a charakteristika TQM
- Reinžiniering verzus TQM
- Prístupy k TQM v Amerike, Japonsku a Európe – modely TQM
- Národný program kvality SR a jej aktivity, Národná cena SR za kvalita, Národná cena SR za spol. zodpovednosť
- EFQM model výnimočnosti
- Model CAF, Efektívny užívateľ modelu CAF, postup implementácie
- Model KORP
- Samohodnotenie modelov TQM
-Integrovaný manažérsky systém – spôsob a možnosti integrácie systémov, zlepšovanie IMS ako nástroja pre implementáciu modelov TQM resp. modelu spoločenskej zodpovednosti
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PAULOVÁ, I. Komplexné manažérstvo kvality. Bratislava : Iura Edition, 2013. 160 s. ISBN 978-80-8078-574-1.
CIENCIALA, J. -- A KOL. Procesně řízená organizace: Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Praha] : Professional Publishing, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7431-044-7.
GRASSEOVÁ, M. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Praha: Computer Press, 2008. 272 s. ISBN 978-80-251-1987-7.
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 s. ISBN 978-80-227-2857-7.
WAGNER, J. Měření výkonnosti: Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha : Grada Publishing, 2009. 248 s. ISBN 978-80-247-2924-4.

Odporúčaná:
Externá spätná väzba modelu CAF. Dostupné online na http://www.unms.sk/?efektivny-pouzivatel-modelu-caf
FIŠER, R. Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 173 s. ISBN 978-80-247-5038-5
Metodika modelu CAF 2013. Dostupné online na http://www.unms.sk/?metodika-modelu-caf-2013
Národný program kvality SR 2017 – 2021: Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií. Dostupné online na http://www.unms.sk/?Narodny-program-kvality-SR-2017-2021
NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Albatros Media, a.s., 2018. ISBN 978-80-726-1561-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 391

ABCDEFX
11,8 %16,1 %21,5 %26,1 %22,8 %1,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 2. 10. 2019
Schválil: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 02. 10. 2019.

Typ výstupu: