23. 2. 2020  14:55 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TQMS04_6I - TQM - IMS (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: TQMS04_6I
Názov predmetu: TQM - IMS
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Vymedzenie základných pojmov v oblasti TQM (dotácia 2/2)
 
a.Spoločné znaky a rozdiely medzi systémom manažérstva kvality a TQM

2.Procesné manažérstvo, hodnotenie výkonnosti procesov, zlepšovanie procesov (dotácia 2/2)
3.TQM – podstata, charakteristické znaky, význam (dotácia 2/2)
 
a.TQM – podstata, charakteristické znaky, význam
b.Sociálny aspekt TQM
c.Technicky aspekt TQM

4.Modely TQM vo svete a ich oceňovanie (dotácia 2/2)
 
a.Modely TQM v Japonsku, Amerike a Európe a ich oceňovanie
b.Demingova cena
c.Cena Malcolma Baldridga
d.Európska cena za kvalitu, Národná cena SR za kvalitu

5.EFQM model výnimočnosti, model CAF (dotácia 2/2)
 
a.Podstata, charakteristika a analýza EFQM modelu výnimočnosti
b.Podstata, charakteristika a analýza modelu CAF
c.Efektívny užívateľ modelu CAF

6.Samohodnotenie (dotácia 4/8)
 
a.Samohodnotenie – podstata a význam, porovnanie s auditovaním
b.Techniky samohodnotenia
c.Logický rámec RADAR, kvantitatívne hodnotenie modelu CAF

7.Integrovaný manažérsky systém (dotácia 2/0)
 
a.Podstata a význam integrácie (kvalita, environment, bezpečnosť)
b.Spoločné a rozdielne procesy pri integrácii
c.Možné spôsoby integrácie

8.Manažérstvo kvality v automobilovom priemysle (dotácia 4/2)
 
a.Podstata a význam manažérstva kvality v automobilovom priemysle
b.Norma TS 16949 – spoločné znaky a rozdiely v porovnaní s ISO 9001:2015
c.Spôsoby zlepšovania a systémového prístupu v automobilovom priemysle

9.Spoločensky zodpovedné podnikanie ako súčasť zlepšovania TQM (dotácia 4/4)
 
a.Spoločenská zodpovednosť organizácii (spoločensky zodpovedné podnikanie) - definícia, podstata, význam
b.3P – tri piliere a tri oblasti (ekonomický , sociálny a environmentálny) zodpovedného podnikania
c.Normatívne zabezpečenie zodpovedného podnikania
d.Modely zodpovedného podnikania – model KOPR (modifikácia modelu CAF)
e.Význam etiky a ľudského faktora v zodpovednom podnikaní

10.Riadenie ľudských zdrojov a ich význam v TQM (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 02. 10. 2019.

Typ výstupu: