Aug 25, 2019   5:32 a.m. Ľudovít
Academic information system

Course syllabus 230105_IDP - Poľnohospodárske stroje (SjF - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 230105_IDP
Názov predmetu: Poľnohospodárske stroje
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška3 hod. týždenne (prezenčná metóda)
40 hod. za semester štúdia (kombinovaná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 5
 
Odporúčaný semester/trimester: automobily a mobilné pracovné stroje - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1.Účasť na cvičeniach (cvičiaci môže z vážnych dôvodov poslucháčovi ospravedlniť neúčasť na dvoch cvičeniach počas semestra)
2.Vypracovanú semestrálnu prácu hodnotí profesor podľa kvality a včasnosti vypracovania 0-40 body, min. je 15 bodov. Cvičiaci navyše hodnotí prednášku študenta v PowerPointe 0- 30 bodov za semester.
3. V deviatom týždni semestra študenti absolvujú test bodovým ohodnotením 0-30 bodov.
Všetky získané body za cvičenie zapíše asistent do AISu v poslednom týždni riadnej výučby
4. V skúškovom období prednášajúci vypíše za predmet skúšku písomnou formou, študent môže získať 0-100 bodov.
5. Pre známku E stačí poslucháčovi získať najmenej 60 bodov, na známku D najmenej 68 bodov, na známku C najmenej 76 bodov, na známku B najmenej 84 bodov a na známku A najmenej 92 bodov. Skúška v skúšobnom období je určená pre poslucháčov, ktorí si chcú zlepšiť bodové hodnotenie. Výsledná známka je súčtom bodov v AIS a bodov získaných na skúške.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základy konštrukčného riešenia a prevádzky strojov a zariadení pracujúcich v rastlinnej výrobe. Pochopí princípy riešenia strojov a zariadení na spracovanie pôdy a strojov a zariadení na zber a ošetrovanie rastlín.. Získa tiež praktické skúsenosti z oblasti použitia počítačového konštruovania pri riešení konkrétnej úlohy z oblasti poľnohospodárskych strojov a zariadení..
 
Stručná osnova predmetu:
• Základné poznatky o poľnohospodárskej výrobe.
• Charakteristika a rozdelenie energetických prostriedkov v poľnohospodárstve.
• Prevádzkové vlastnosti traktorov -- ťahová sila, stabilita traktora, energetická bilancia, príslušenstvo traktora.
• Vlastnosti pôdy, stroje na spracovanie pôdy.
• Stroje a zariadenia na sejbu.
• Mechanizmy na zber a ošetrovanie krmovín, žacie stroje, obracače, kinematika pohybu žacej lišty.
• Stroje na zber obilnín, adaptéry na obilné kombajny.
• Mechanizmy na hnojenie a ochranu rastlín.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SALANCI, J. Teória poľnohospodárskych strojov. Bratislava : Alfa, 1981. 295 s.
SEMETKO, J. Mobilné energetické prostriedky. Traktory a automobily 3. Bratislava : Príroda, 453 s.
KURÁŇ, J. Teória poľnohospodárskych strojov. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 244 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 10

ABCDEFX
50,0 %20,0 %10,0 %10,0 %10,0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 12. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 12. 07. 2018.

Type of output: