Course syllabus 220701_DDP - Dizertačný projekt I (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220701_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. týždenne / 2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 8
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
Opis predmetu súhlasí s opisom predmetu 220741_DDP - Dizertačný projekt I
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 12

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: