Course syllabus 220701_DDP - Dizertačný projekt I (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Kód predmetu: 220701_DDP
Ukončenie a kredity: zápočet (8 kreditov), klasifikovaný zápočet-PhD (8 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc. (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Opis predmetu súhlasí s opisom predmetu 220741_DDP - Dizertačný projekt I
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: