Course syllabus 220741_DDP - Dizertačný projekt I (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Názov predmetu: Dizertačný projekt I
Kód predmetu: 220741_DDP
Ukončenie a kredity: zápočet (4 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
 
Vyučujúci: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti automatizácie a riadenia. Vedieť pracovať so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovať výsledky na fyzikálne modeli. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce.
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium zadanej problematiky a rešerš.
- Vypracovanie projektu dizertačnej práce
- Postavenie téz dizertačnej práce
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
The individual subjects for the study program and the project assignment.
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Plánované vzdelávacie aktivity: seminár
 
Metódy a kritériá hodnotenia: posudok a obhajoba projektu
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: