Course syllabus 220843_DDP - Dizertačný projekt III (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220843_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie2 hod. za semester štúdia (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrolné body projektu
 
Výsledky vzdelávania:
Získať prehľad o metódach a existujúcich riešeniach stanoveného problému. Osvojiť si schopnosť prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti automatizácie a riadenia. Vedieť pracovať so zložitými simulačnými nástrojmi a implementovať výsledky na fyzikálne modeli. Vedieť pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky v praxi. Vypracovať projekt dizertačnej prace a navrhnúť tézy dizertačnej práce.
 
Stručná osnova predmetu:
- Štúdium zadanej problematiky a rešerš.
- Vypracovanie projektu dizertačnej práce.
- Postavenie téz dizertačnej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
The individual subjects for the study program and the project assignment.
Uvedená pre jednotlivé predmety študijného programu a podľa zadania projektu.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

PN
100,0 %0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 7. 2018
Schválil: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: